PRIMARIA COMUNEI INTORSURA

Judetul Dolj

ANGAJARI > anunt

» Inapoi

anunt

Primaria Comunei Întorsura

Jud. Dolj

Nr.2276/26.08.2021

ANUNȚ

 

         Primăria Comunei Întorsura, jud . Dolj organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului contractual vacant de referent 1A în cadrul compartimentului agricol

Concursul se va organiza  la sediul Primăriei Întorsura, Str. Podișorului, nr. 70, jud. Dolj

Proba scrisă va avea loc in data de  23.09.2021 , ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Întorsura, jud. Dolj.

Proba interviului va avea loc in data de  28.09.2021 , ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Întorsura, jud. Dolj.

         Condiții specifice de participare la concurs:

- studii medii finalizate cu diplomă de absolvire/bacalaureat,

- vechime în muncă :minimum 6 ani si 6 luni

- Cunostinte de operare PC (Microsoft Word, Excel) – nivel mediu, dovedite cu documente (certificate/diplome/atestate) care să ateste deținerea acestora, emise în condițiile legii;

         Condiții generale : prevăzute de Art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin  GH nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Întorsura , județul Dolj, ora 16.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

|[c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

|[d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 

 

 

Bibliografia :

Candidații vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografie, variantele actualizate, inclusiv republicările, cu modificările și completările ulterioare.
1. Legea 53/2003 Codul muncii – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
2.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Titlul III: Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
3. ORDIN nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
4. Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.
5.
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
6. Legea 18/1991 a fondului funciar,republicata
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:;
1. Reglementări privind funcţia contractuală;
2. Reglementari privind administratia publica ;
3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
4. Reglementari privind registrul agricol
.

Informații suplimentare despre concurs se pot obține de la sediul Primăriei comunei Întorsura , județul Dolj sau site-ul primărieihttp://primariaintorsura.ro/, persoana de contact fiind dna  Chenea Olivia-Mihaela, secretar general în cadrul apartului de specialitate a primarului com. Întorsura ,jud. Dolj, telefon 0251/359286.

 

         Primar                                                         Secretar General,

     Cioi Marin                                                 Chenea Olivia Mihaela                                                                                                                       

 

 

ATRIBUTIILE POSTULUI:

1. Înscrie în registrele agricole în format electronic şi, după caz, pe suport letric datele primare cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale,

 • asigurară înscrierea titlurilor de proprietate în registrul agricol electronic şi, după caz, pe suport de hârtie;
 • avizează contractele de arendare a bunurilor agricole în registrul special şi ţine evidenţa acestora, conform legii;
 • centralizează şi transmite datele din registrul agricol în format electronic către registrul agricol naţional (R.A.N.) în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de R.A.N. şi a interconectării cu sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, după implementarea, operaţionalizarea, dezvoltarea şi administrarea sistemului informatic centralizat de gestionare a conţinutului registrelor agricole ale unităţilor administrativ-teritoriale de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
 • concomitent cu colectarea şi înscrierea datelor în registrul agricol colectează prin sondaj de la gospodării informaţii privind producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la producţia apicolă şi efectivul de familii de albine;
 • comunică datele centralizate pe suport hârtie sau electronic Direcţiei Regionale de Statistică şi Direcţiei Judeţene pentru Agricultură, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol;
 • răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;

2. Întocmeşte adeverinţe doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării – prin Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – a subvenţiilor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri;

 • întocmeşte documentele necesare pentru eliberarea atestatelor de producător şi carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe baza datelor înscrise în registrul agricol şi constatărilor din teren;
 • întocmeşte adeverinţe cu datele din registrele agricole privind starea materială pentru ajutoare sociale, pentru burse şcolare şi alte măsuri de protecţie socială;
 • furnizează datele cu bunurile înregistrate în registrul agricol necesare pentru stabilirea domiciliului în vederea întocmirii sau preschimbării actelor de identitate, pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, pentru notariat în vederea unor tranzacţii imobiliare şi altele asemenea;
 • furnizează date cu bunurile mobile sau imobile înregistrate în registrul agricol în vederea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale ce se comunică, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu;
 • sprijină comisia locală de fond funciar cu privire la soluţionarea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau în vederea efectuării de corecţii ale erorilor materiale descoperite în titlurile de proprietate;
 • participă la evaluarea pagubelor care se produc la culturile agricole împreună cu specialiştii de la direcţia judeţenă pentru agricultură, dacă este cazul;
 • operează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale (R.E.N.N.S.) ca persoană desemnată cu atribuţii de înscriere a datelor, de verificare, completare, validare şi actualizare a elementelor de nomenclatură stradală de la nivelul comunei în baza hotărârii autorităţii deliberative a comunei; înregistrează şi actualizează toate adresele administrative în R.E.N.N.S. prin verificarea, completarea, validarea şi actualizarea datelor existente în sistem sau prin introducerea datelor din evidenţele proprii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare în domeniul de activitate;

·         păstrează confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

·          indeplineste si alte sarcini incredintate de conducerea primariei;

 Fisiere: