PRIMARIA COMUNEI INTORSURA

Judetul Dolj

ANGAJARI > ANUNT

» Inapoi

ANUNT

Primaria Comunei Întorsura

Jud. Dolj

Nr 3210/23.12.2021

Anunț

În conformitate cu dispozițiile art. 618 alin. (2) din O.U.G  nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și  completarile ulterioare, Primăria Comunei Întorsura-jud. Dolj organizează concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad debutant din cadrul Compartimentului asistenta socială, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana.    

Organizarea concursului se va face cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

I.                  Probele stabilite pentru concurs:

-         Selectia dosarelor se va face în termen de 5 zile lucratoare de la ultima zi de depunere a dosarelor de concurs.

-         Proba scrisă 25.01.2022, ora 10

-         Proba interviu- se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

II.               Condițiile generale de participare la concurs:

1.     Are cetățenia română si domiciliul în România

2.     Cunoaște limba română, scris si vorbit

3.     Are vârsta de minimum 18 ani împliniți

4.     Are capacitate deplină de exercițiu

5.     Este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluarea psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate

6.     Îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice

7.     Îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice

8.     Nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedica înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei

9.     Nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitate în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărârea judecătorească definitivă, în condițiile legii

10. Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani

11. Nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică

III.           Condiții specifice de participare la concurs:

1.     Pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad debutant din cadrul Compartimentului asistenta sociala

-         studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivaletă în domeniul științelor economice,

 

-         nu necesita vechime

IV.            Bibliografia concursului/tematică

1. Constituția României

2. Titlul I și II ale parții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor  formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare

4. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați republicată cu modificările și completările anterioare

5   Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, M.Of.nr.633/2001,

6. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG 1010/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare;

7. OUG nr 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului cu modificarile si completarile ulterioare;

8. HGR nr 1025/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Legea nr 61/1993, privind alocatia de stat pentru copii, republicata;

10. Legea nr 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata;

11. Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Legea nr 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si completarile ulterioare.

     Anunțul de concurs se va publica începând cu data de 23.12.2021 pe site-ul ANFP și pe site-ul Primăriei  Comunei Întorsura- Dolj.

Dosarele se concurs se vor depune în perioada 23.12.2021-11.01.2022.

Dosarul candidațiilor pentru înscrierea la concurs va conține următoarele acte:

1.     Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr.1

2.     Curriculum vitae, modelul comun European

3.     Copia actului de identitate

4.     Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări si perfecționari

5.     Copia carnetului de muncă( pentru perioada lucrata până la data de 31.12.2010), a adeverintei eliberate de angajator( pentru perioada lucrata după data de 01.01.2011)

6.     Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de famile al candidatului

7.     Cazierul judiciar

8.     Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător  al Securității sau collaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinței mentionate la pct. 5 este prevăzut în Anexa nr.2. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut la Anexa nr.2 trebuie să cuprindă elementele similiare celor prevăzute în acest model și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile, ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității , vechime în muncă acumulată, precum si vechimea în specialitatea studiilor.

         Adeverința care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, n    umele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănatății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului ,, act de identitate” care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail intorsura_ac@yahoo.com.

Documentul,, cazierul judiciar” poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarul de concurs cu originalul documentului, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data si ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Informații suplimentare despre concurs se pot obține de la sediul Primăriei comunei Întorsura , județul Dolj sau site-ul primăriei http://primariaintorsura.ro/, persoana de contact fiind dna  Chenea Olivia-Mihaela, secretar general în cadrul apartului de specialitate a primarului com. Întorsura ,jud. Dolj, telefon 0521/359286, e-mail: intorsura_ac@yahoo.com.

 

PRIMAR,

CIOI MARIN

 

 

 

 Fisiere: